L’axioma de Hartley

Alguns autors com John Howkins postulen que «l’economia creativa» serà la predominant durant el S.XXI, aquella economia relacionada amb l’explotació de la propietat intelectual (copyright i patents). Una mutació de l’economia del coneixement que es presenta com una possible amenaça si es sustenta en un model basat en l’escassetat i no en l’abundància. Aquesta denominada economia creativa és la principal raó per la qual les indústries creatives de Hartley, desperten tant d’interés. Creativitat i economia en el marc de la indústria culturalThe idea of the creative industries seeks to describe the conceptual and practical convergence of the creative arts (individual talent) with cultural industries (mass scale), in the context of new media technologies (ICTs) within a new knowledge economy, for the use of newly interactive citizen-consumers. Hartley proposa un espai d’interacció amb un ciutadà-consumidor amb dos pulsions «fruit de la modernitat» : La llibertat i el comfort. Una alegoria per representar la convergència entre el concepte «primitiu» de cultura i les noves indústries «d’entreteniment massiu» (culturals). Una aproximació a la industria cultural com a part d’un sistema social que es configura a partir d’estructures complexes. La llibertat i el comfort (ciutadà-consumidor). Aquests conceptes també es poden sumar a un altre binomi : públic i privat. Enfontant les dues fòrmules elaborades amb les paraules clau proposades per Hartley: Ciutadà-llibertat-públic Vs. Consumidor- comfort – privat, queda pal·lesa la càrrega implícita que comporten les esferes cultura i indústria cultural. Alguns crítics amb part del llegat de l’escola de Frankfurt com el mateix Hartley expliquen que la radicalitat de les seves tesis envers la «massifiació» de la cultura, eren en realitat, crítiques al triomf del feixisme i la propagandització dels mitjans. Una reacció a un moment històric. Els productes culturals són suports, serveis o experiències amb una doble dimensió. Més enllà de ser un bé de consum contenen un llegat humà (creativitat) indivisible. Un joc de significats i significants.

Leave a Comment